KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (tzw. RODO), poniżej znajdą Państwo informacje na temat
przetwarzania przez nas danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Beste Usługi Księgowe Iwona Sajewicz
  z siedzibą w Tychach (43-100) al. Piłsudskiego 30
  NIP: 6462566590
  REGON 389546335
  e-mail: beste.ksiegowosc@gmail.com
  tel. +48 600 590 598
  dalej jako Beste.

 2. Beste nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

  • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski Klienta, marketing bezpośredni).

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • przygotowania oferty na usługi,

  • podjęcia wymaganych przepisami prawa czynności przed zawarciem umowy,

  • zawarcia umowy,

  • realizacji usługi zgodnie z umową.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Beste jest związane stosownymi umowami świadczącymi między innymi usługi informatyczne, doradcze, prawne.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 3. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,

  • sprostowania i poprawiania danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

  • usunięcia danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać poprzez złożenie wniosku na adres podany w punkcie 1.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest wymagane do podjęcia przez Beste działań opisanych w punkcie 4.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

Działalność prowadzona przy wsparciu z programu „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPSL.07.04.02-24-0B8H/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa