Nasze usługi

Celem omówienia warunków współpracy i wyceny usługi skontaktuj się z nami

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

(M.IN. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO, SPÓŁKI KOMANDYTOWE)

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont oraz ich wdrożenie
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • przesyłanie plików JPK dotyczących podatku VAT do urzędu skarbowego klienta
 • kontakt z urzędami skarbowymi
 • przygotowanie sprawozdań GUS w zakresie dotyczącym danych księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie planów amortyzacji
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • pomoc przy przygotowaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • asysta przy badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

(M.IN. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁANOŚĆ GOSPODARĄ, SPÓŁKI CYWILNE)

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • ewidencja ryczałtu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • rozliczanie karty podatkowej
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • przesyłanie plików JPK dotyczących podatku VAT do urzędu skarbowego klienta
 • kontakt z urzędami skarbowymi
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie planów amortyzacji
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • udostępnianie dodatkowych plików JPK na życzenie organów podatkowych

KADRY I PŁACE

 • zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin
 • przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy oraz innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem
 • przygotowanie list płac na podstawie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie deklaracji PIT-11 dla pracowników po zakończeniu roku podatkowego
 • przygotowanie raportów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania
 • prowadzenie akt osobowych pracowników w formie papierowej – na życzenie klienta
 • prowadzenie ewidencji okresowych badań lekarskich pracowników i czuwanie nad terminowością ich wykonania
 • prowadzenie ewidencji szkoleń bhp
 • kontakt z urzędami skarbowymi i ZUS

USŁUGI DODATKOWE

 • rozliczanie najmu prywatnego
 • pomoc w zakładaniu firmy
 • sporządzanie not korygujących
 • przygotowanie dokumentacji dla banku
 • przygotowanie zgłoszeń aktualizujących NIP-8 dla podmiotów wpisanych do KRS
 • przygotowanie deklaracji PCC-3
 • pomoc w uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT (przygotowanie zgłoszenia VAT-R) oraz VAT-UE
our reputation

Your Successful Is Our Reputation

Strong Martket Analysis

Tasks, docs, and files integrate with Arado’s chat to close the gaps between feedback and action.

Experience & Percision

Create multiple discussions to keep all relevant conversations together, all in one place with Arado

Experts About Business

Create multiple discussions to keep all relevant conversations together, all in one place with Arado

Nasi Klienci

“Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis architecto beatae unde omnis iste natus.”

Maggie Strickland
Marketer / May Inc

“Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis architecto beatae unde omnis iste natus.”

Arthur Hansen
CEO / Letters Inc

“Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis architecto beatae unde omnis iste natus.”

Annie Quinn
Co-Founder / April Inc

“Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis architecto beatae unde omnis iste natus.”

Chester Torres
VP of Product / Local Inc

Działalność prowadzona przy wsparciu z programu „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPSL.07.04.02-24-0B8H/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

Działalność prowadzona przy wsparciu z programu „Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr RPSL.07.04.02-24-0B8H/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa